• user warning: Table './nas_nasihat/hayat_profile_values' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT f.name, f.type, v.value FROM hayat_profile_fields f INNER JOIN hayat_profile_values v ON f.fid = v.fid WHERE uid = 3 in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/modules/profile/profile.module on line 228.
  • user warning: Table './nas_nasihat/hayat_profile_values' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT f.name, f.type, v.value FROM hayat_profile_fields f INNER JOIN hayat_profile_values v ON f.fid = v.fid WHERE uid = 0 in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/modules/profile/profile.module on line 228.

YA SEN OLMASAYDIN..

O olmasaydı noolurdu diye düşünüyorum bu gün.. O olmasaydı halimiz nice olurdu?.. Ümmeti Muhammedin hâli nice olurdu?

1920 li yılların başları.. Müslüman memleteketlerin tamamının üstünü bir karabulut kaplamış. İslam namına konuşan diller susmuş, gören gözler kör olmuş, duyan kulaklar işitmez olmuş.. Bilmeyen, bilmek için çalışmayan, bilse bile bildiğiyle amel etmeyen bir topluluk için çöküş, yıkılış, neredeyse tamamen yok oluş mukadder olmuş.

GAYRET-İ İSLÂMA NE OLDU?

Sultan üçüncü Selîm Han’ın 1787- Rus savaşında ordu-yı hümâyûna gönderdiği ferman şöyledir:

“Sizin tereddüt göstermeden ve düşmana mukavemet etmeden terk ettiğiniz toprakları, ecdadımız göğsünü düşmanın top ve tüfeğine siper ederek, düşman karşısında demir yumruk gibi durarak, arslan gibi kükreyerek zaptetmişti.

Size ne oldu?
Siz onların evlâdları değil misiniz?

Diyanet'e Göre İMÂM-I RABBÂNÎ

Diyanet İslam Ansiklopedisinde yer alan İMÂM-ı RABBÂNÎ maddesi.

Diyanet İslam Ansiklopedisi 22. Cilt 194. Sayfa

(إمام ربّاني)

Ebü’l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkī es-Sirhindî (ö. 1034/1624)

Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu.

14 Şevval 971’de (26 Mayıs 1564) Doğu Pencap’taki Sirhind’de (Serhind) doğdu. Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasında İmâm-ı Rabbânî (ilâhî bilgilere sahip âlim) ve “müceddid-i elf-i sânî” (hicrî II. binyılın müceddidi) unvanlarıyla tanınır.

Hayatı boş yaşayanlara 40 nasihat

Hayatı boş yaşayanlara 40 nasihat.. Neden böyle bir başlık seçtim? Çünkü onların algılayabileceği seviyede nasihatlar içermekte. Onların dünyaya bakış açısına göre hazırlanmış ortalıkta dolaşan kırk nasihat içermekte.

---

1- Aklını kullan.
2- İyice tanımadan hiçbir insana bağlanma.
3- Bitmemiş ilişkilerin üzerine ilişki kurma. Acı çeken sen olursun.
4- İyice soruşturup diğer insanların da haklı olabileceğini düşün.
5- Seni takmayanı sen hiç takma, konuşmayanla asla konuşma.
6- Güvenmediğin biriyle asla yola çıkma.

Evlerin de iffeti vardır

Yaşlı kadın, usulca odasından çıktı. Salondan torunu ile gelinin sesleri geliyordu:

"-Oğlum, sofra hazır, çorbanı koydum; haydi gel de soğutmadan ye!.."

Salonun en kuytu yerine geçti, yerde kendine ait köyden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk, babaannesini görünce:

"-Babaanneciğim, gel beraber yiyelim!.." dedi.
Yaşlı kadın mânidâr bir şekilde iç çektikten sonra:

"-Evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin, beraberce yeriz inşaâllah!" dedi.

Evin gelini:

Trafik kazalarından korunmanın manevi tedbirleri

Müceddidler silsilesinin 33. ve sonuncu halkasını teşkil eden Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinden:

"Resülüllah (s.a.v.) Efendimiz’in 27 sır kâtibi vardı. Âyetü'l-Kürsi Hicret'ten sonra bir gece yarısı nazil olduğunda onu, Resûlüllah'ın sır kâtiplerinden Zeyd bin Sabit (r.a.) yazmıştır.

Âyetü'l-Kürsiye tazim ve tebcil için, bir rivâyete göre 40 bin, diğer bir rivâyete göre 80 bin melek nâzil olmuştur. Âyetü'l-Kürsî'ye çok muazzam ve muhterem bir melek hâdimdir/hizmetçidir.

Hz. Ebu Bekr'in (r.a.) İslam ordusuna nasihatleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vefatından evvel, Üsâme bin Zeyd'i (r.a.) orduya kumandan tâyin ederek Şam taraflarına sefer yapmasını emretmişti.

Allah bu dini facir bir adamla da güçlendirir

Hz. Peybamber(s.a.v.) buyurdu: "Kuzman cehennemliktir."

***

Kuzman, Uhud Muhârebesine çıkmaktan kaçınmıştı. Kadınlar O'nu; "Sen, yoksa kadın mısın!?" diye ayıplayınca, arlanarak kılıncını ve yayını alıp harbe koştu. "Ey Evs Hânedanı! ölmek, sizin için, utanmaktan, kaçmaktan hayırlıdır. Siz de benim yaptığım gibi şeref ve şan için çarpışınız." diyerek müşriklerin ortasına kılıçla daldı.

Evliya Çelebi'ye babasının nasihatleri

Oğul, besmelesiz yemek yeme, fakir olursun.

Ser verecek sözün (sırrın) var ise sakın hanımına deme.

Cünüp iken yemek yeme.

Elbisenin söküğünü üstündeyken dikme.

İyi adını kötüye takma ve kötüye yoldaş olma, zararını çekersin.

Gözüm, yürü ileri, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, dostların
ayağına sarkma, komadığın yere el uzatma, iki kişi söyleşirken
dinleme, ekmek ve tuz hakkını gözet, nâmahreme bakıp ihanet etme.

Davetsiz bir yere varma, varırsan güvenilir yerde dürüstlere var.

Sır saklar ol, her mecliste duyduğun sözleri sakla.

Kocasından izinsiz kadın tarikata girebilir mi?

(Yâ eyyühellezîne âmenüzkürullahe zikran kesîrâ) "Ey iman edenler, Allahı çokça zikredin!" diye;

(Vez zâkirînallahe kesîran vez zâkirât) "Allahı çokça zikreden erkekler ve kadınlar" diye;

(Vezkürisme rabbike bükreten ve esîlâ) "Sabah akşam Rabbinin ismini zikret!" diye;

(Vezkürullahe kesîran lealleküm tüflihûn) "Allah'ı çokça zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz." diye nice ayet-i kerîmeler vardır.

İbadetler başkalarının müsaadelerine tabi değildir. Ancak başkalarının hukukuna taallûk ederse, o zaman müsaadeye tabi olan bazı ibadetler vardır.

İçeriği paylaş

Sponsorlu bağlantılar